Małe granty po nowemu

29 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowy wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz nowy wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu” przewidzianego w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatyw organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny.

Najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać podczas realizacji tych zadań to:

  • realizacja zadań może trwać maksymalnie 90 dni;
  • wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 000,00 zł;
  • jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.

W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w wyniku oferty złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tak więc od 1 marca 2019 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.
W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie:

  • do ofert złożonych od dnia 1 marca 2019 r. na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

Pliki do druku:

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony