Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego.

 1. Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego jest najem części lokalu użytkowego, składającego sięvz 8 pomieszczeń, w tym sali fitness (pow. 161,61 m2), recepcji, szatni oraz toalet, o łącznej powierzchni 246,08 m2.  Lokal posiada osobne zewnętrzne wejście, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Lokal przeznaczony jest na działalność usługową obejmującą prowadzenie zajęć fitness.

  Koszty adaptacji lokalu dla potrzeb najemcy oraz wyposażenia lokalu będą obciążać najemcę. Najemcy nie będzie przysługiwać od wynajmującego zwrot kosztów adaptacji lokalu i wyposażenia lokalu ani w czasie trwania umowy najmu, ani po jej ustaniu. Adaptacja lokalu dla potrzeb najemcy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie i spełnieniu warunków w niej określonych. Termin zagospodarowania lokalu i uruchomienia zajęć fitness: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. W okresie przeprowadzania prac adaptacyjnych będzie obowiązywała wylicytowana w przetargu stawka czynszu.

  Lokal posadowiony jest w budynku krytego basenu w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11, położonego na działkach oznaczonych następującymi numerami:
  • 643/56 o pow. 0,1098 ha i 692/80 o pow. 0,1594 ha, objętych księgą wieczystą KR1W/00088437/2;
  • 690/31 o pow. 0,0284 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00089416/6;
  • 6860/1 o pow. 0,1123 ha i 6860/2 o pow. 0,3391 ha, objętych księgą wieczystą KR1W/00045848/3 Sądu Rejonowego w Wadowicach.
 2. Przetarg ograniczony jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu i rekreacji.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r. o godzinie 1000, w budynku Krytego Basenu w Andrychowie, ul. Włókniarzy 11.
 4. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi 25,00 zł + 23% VAT.
  Minimalne postąpienie w przetargu wynosi netto 0,25 zł. W stawkę czynszu wliczona jest opłata za zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i ścieków. Do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły, z tym, że pierwsza waloryzacja nastąpi w 2021 roku.
  Najemca, oprócz czynszu, zobowiązany będzie uiszczać:
  • opłaty za odbiór odpadów komunalnych – na podstawie odrębnej umowy zawartej przez najemcę z przedsiębiorstwem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych,
  • inne opłaty i podatki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przetargu mogą uczestniczyć podmioty, które:
  • stawią się osobiście na przetargu lub przedstawią pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym; w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć aktualny odpis
   z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • złożą zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający  prowadzenie działalności w zakresie sportu
   i rekreacji,
  • złożą pisemne oświadczenia, że:
   • zapoznały się z warunkami i regulaminem przetargu,
   • zapoznały się ze wzorem umowy najmu,
   • zapoznały się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i akceptują go,
   • nie posiadają jakiegokolwiek zadłużenia wobec Gminy Andrychów.
 6. Ustalony czynsz w drodze niniejszego przetargu będzie płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Termin obowiązywania umowy: 2 lata.
 8. Lokal można oglądać po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu z Miejskim Ośrodkiem Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, ul. Włókniarzy 11, nr telefonu 504 204 309.
  Pod wyżej podanym adresem i nr telefonu można także uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia przetargu i warunków najmu lokalu.
  Z projektem umowy najmu należy zapoznać się w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, ul. Włókniarzy 11.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
 10. Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi podmiot ustalony, jako najemcę lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu. W przypadku nie zawarcia umowy najmu przez najemcę wyłonionego w przetargu w terminie i miejscu podanym przez wynajmującego, wynajmujący może odstąpić od zawarcia umowy.
  Nie zawarcie umowy najmu z przyczyn zawinionych przez najemcę będzie skutkowało powstaniem po stronie Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie roszczenia odszkodowawczego wobec tego najemcy.
 11. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu ustanawia zabezpieczenie należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu w wysokości 1-miesięcznego czynszu brutto – w formie kaucji pieniężnej.
 12. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym fakcie niezwłocznie na stronie internetowej www.moskit.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.
 13. Termin wywieszenia ogłoszenia:od dnia 14.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony