Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów, oddanej w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, położonej w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11, przeznaczonej do oddania w najem.

 1. Do oddania w najem na czas określony 2 lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie sportu i rekreacji, przeznaczona zostaje część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów, oddanej w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie, położonej w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11, obejmującej lokal użytkowy w budynku Krytego Basenu w Andrychowie.
 2. Nieruchomość, o której mowa w pkt 1, składa się z działek ewidencyjnych nr:
  • 643/56 o pow. 0,1098 ha i 692/80 o pow. 0,1594 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00088437/2,
  • 690/31 o pow. 0,0284 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00089416/6,
 3. Nieruchomość opisana w pkt 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny handlu i usług.
 4. Przeznaczony do oddania lokal użytkowy składa się z 8 pomieszczeń, w tym sali fitness (pow. 161,61 m2), recepcji, szatni oraz toalet, o łącznej powierzchni 246,08 m2. Lokal posiada osobne zewnętrzne wejście, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Lokal przeznaczony jest na działalność usługową obejmującą prowadzenie zajęć fitness.
  Koszty adaptacji lokalu dla potrzeb najemcy oraz wyposażenia lokalu będą obciążać najemcę. Najemcy nie będzie przysługiwać od wynajmującego zwrot kosztów adaptacji lokalu i wyposażenia lokalu ani w czasie trwania umowy najmu, ani po jej ustaniu. Adaptacja lokalu dla potrzeb najemcy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie i spełnieniu warunków w niej określonych.
  Termin zagospodarowania lokalu i uruchomienia zajęć fitness: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
 5. Stawka czynszu najmu za 1 mpowierzchni lokalu zostanie ustalona w drodze przetargu ustnego ograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przetargów na oddanie w najem nieruchomości lub ich części, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury
  i Turystyki w Andrychowie, na czas określony do lat 3, przyjętym Zarządzeniem Nr 13/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r. Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 25 zł netto/m2. W stawkę czynszu wliczona jest opłata za zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i ścieków. Do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły, z tym, że pierwsza waloryzacja nastąpi w 2021 roku.
 6. Wyłoniony w wyniku przetargu najemca zobowiązany będzie do uiszczania czynszu najmu bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
 7. Najemca, zobowiązany będzie uiszczać opłaty i podatki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, ul. Rynek 27, 34-120 Andrychów, oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.moskit.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu, co najmniej powiatowym.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony